LeagueLeader Report - Player Standings Report for 21FMMS - 2021 Fall Monday Main St
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789

Player Standings Report for 21FMMS - 2021 Fall Monday Main St

Report Date: 3/01/2022

All Cricket games, Week 20, sorted by Team + MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Bombs Again
DJ Guardino
20 3 2 0 2.85 3 1 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.85 3 1 1 0 0 0 0
Team: Bombs Again
Shawn Barnish
20 3 1 0 2.48 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.48 2 0 0 0 0 0 0
Team: Bombs Again
Joe Jones
20 3 0 1 2.24 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.24 0 0 0 0 0 1 0
Team: Bombs Again
Taylor Thomas
20 3 0 2 1.73 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 2 1.73 0 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Justin Mayhew
20 3 2 0 3.05 1 1 2 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 2 0 3.05 1 1 2 0 0 1 0
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
20 3 0 2 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 2 2.00 0 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Leah Mayhew
20 3 0 1 1.47 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.47 0 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Marina Scarintino
20 3 1 0 1.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.44 0 0 0 0 0 0 0
Team: Mikie Bombs
Eugene Baker
20 3 0 0 2.73 1 2 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.73 1 2 0 0 0 0 0
Team: Mikie Bombs
Rege Kessler
20 3 2 0 2.56 2 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.56 2 1 0 0 0 0 0
Team: Mikie Bombs
Charles Becker
20 3 0 1 2.18 0 1 0 0 0 2 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.18 0 1 0 0 0 2 0
Team: Mikie Bombs
Adam Thomas
20 3 0 1 1.88 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.88 1 0 0 0 0 0 0
Team: Nerds
JC Richards
20 3 2 0 3.10 2 2 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 3.10 2 2 0 0 0 0 0
Team: Nerds
Katyana Contrafatto
20 3 0 1 1.93 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.93 0 0 0 0 0 0 0
Team: Nerds
Nick Becher
20 3 0 1 1.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.44 0 0 0 0 0 0 0
Team: Nerds
Justin Conner
20 3 0 0 1.44 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.44 0 1 0 0 0 0 0
Team: New Team
Mike Farr
20 3 2 1 3.00 3 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 3.00 3 1 0 0 0 0 0
Team: New Team
Jim Hill
20 3 0 1 2.87 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.87 1 0 0 0 0 0 0
Team: New Team
Johnny Lager
20 3 1 1 2.75 1 0 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.75 1 0 2 0 0 0 0
Team: New Team
Steve Thiry
20 3 1 1 2.56 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.56 1 0 0 0 0 0 0
Team: Tombstone
Ricky Neffs
20 3 0 2 2.67 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 2 2.67 0 0 1 0 0 0 0
Team: Tombstone
Alex Monahan
20 3 1 0 2.67 1 0 0 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.67 1 0 0 0 1 0 0
Team: Tombstone
Steve Hilson
20 3 1 1 2.66 2 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.66 2 1 0 0 0 0 0
Team: Tombstone
Darren Pfab
20 3 2 1 2.29 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 2 1 2.29 0 0 0 0 0 1 0

All X01 games, Week 20, sorted by Team + PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: Bombs Again
Shawn Barnish
20 2 1 31.50 0 0 0 1 0 0 0 6 150 80 501 O/O
20 2 0 35.59 0 0 0 3 0 0 0 4 150 0 501 O/O
20 1 0 33.42 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 1 33.43 0 0 0 5 0 0 0 11 150 80
Team: Bombs Again
Joe Jones
20 2 1 26.79 0 0 0 2 0 0 0 3 150 51 501 O/O
20 2 0 28.33 0 0 0 0 0 0 0 4 120 0 501 O/O
20 1 0 23.00 0 0 0 0 0 0 0 2 110 0 701 O/D
Summary: 5 1 26.72 0 0 0 2 0 0 0 9 150 51
Team: Bombs Again
DJ Guardino
20 2 1 27.38 0 0 0 3 0 0 0 1 150 70 501 O/O
20 2 1 25.69 0 0 0 0 0 0 0 5 125 83 501 O/O
20 1 1 21.27 0 0 0 0 0 0 0 2 105 24 701 O/D
Summary: 5 3 25.69 0 0 0 3 0 0 0 8 150 83
Team: Bombs Again
Taylor Thomas
20 2 0 20.79 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 501 O/O
20 2 1 24.64 0 0 0 1 0 0 0 4 150 117 501 O/O
20 1 0 32.92 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 701 O/D
Summary: 5 1 24.32 0 0 0 3 0 0 0 7 150 117
Team: Dartaholics
Justin Mayhew
20 2 0 28.68 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0 501 O/O
20 2 1 30.19 0 0 0 1 0 0 0 5 150 14 501 O/O
20 1 0 30.13 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 1 29.55 0 0 0 3 0 0 0 9 150 14
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
20 2 1 24.42 0 0 0 2 0 0 0 0 150 50 501 O/O
20 2 1 25.14 0 0 0 2 0 0 0 2 150 110 501 O/O
20 1 0 22.40 0 0 0 0 0 0 0 1 102 0 701 O/D
Summary: 5 2 24.36 0 0 0 4 0 0 0 3 150 110
Team: Dartaholics
Marina Scarintino
20 2 0 19.94 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 501 O/O
20 2 0 24.51 0 0 0 0 0 0 0 5 119 0 501 O/O
20 1 0 24.92 0 0 0 0 0 0 0 1 111 0 701 O/D
Summary: 5 0 22.72 0 0 0 0 0 0 0 8 119 0
Team: Dartaholics
Leah Mayhew
20 2 0 15.56 0 0 0 0 0 0 0 1 107 0 501 O/O
20 2 0 13.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
20 1 0 14.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 14.63 0 0 0 0 0 0 0 1 107 0
Team: Mikie Bombs
Eugene Baker
20 2 1 23.48 0 0 0 0 0 0 0 3 112 95 501 O/O
20 2 0 30.34 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0 501 O/O
20 1 1 37.92 0 0 0 1 0 0 0 2 150 50 701 O/D
Summary: 5 2 28.23 0 0 0 2 0 0 0 8 150 95
Team: Mikie Bombs
Charles Becker
20 2 0 22.31 0 0 0 0 0 0 0 3 113 0 501 O/O
20 2 2 27.92 0 0 0 1 0 0 0 2 150 80 501 O/O
20 1 0 26.07 0 0 0 0 0 0 0 2 113 0 701 O/D
Summary: 5 2 25.24 0 0 0 1 0 0 0 7 150 80
Team: Mikie Bombs
Rege Kessler
20 2 0 23.36 0 0 0 0 0 0 0 4 119 0 501 O/O
20 2 1 21.93 0 0 0 0 0 0 0 4 119 16 501 O/O
20 1 0 25.83 0 0 0 0 0 0 0 1 109 0 701 O/D
Summary: 5 1 23.00 0 0 0 0 0 0 0 9 119 16
Team: Mikie Bombs
Adam Thomas
20 2 1 22.22 0 0 0 0 0 0 0 3 120 20 501 O/O
20 2 1 22.07 0 0 0 1 0 0 0 1 150 74 501 O/O
20 1 0 17.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 2 21.52 0 0 0 1 0 0 0 4 150 74
Team: Nerds
JC Richards
20 2 0 19.33 0 0 0 0 0 0 0 2 127 0 501 O/O
20 2 0 26.31 0 0 0 0 0 0 0 4 135 0 501 O/O
20 1 0 19.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 21.77 0 0 0 0 0 0 0 6 135 0
Team: Nerds
Katyana Contrafatto
20 2 0 16.57 0 0 0 0 0 0 0 1 113 0 501 O/O
20 2 0 17.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
20 1 1 20.68 0 0 0 0 0 0 0 1 105 2 701 O/D
Summary: 5 1 17.54 0 0 0 0 0 0 0 2 113 2
Team: Nerds
Justin Conner
20 2 0 16.23 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 501 O/O
20 2 0 18.07 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 501 O/O
20 1 0 17.90 0 0 0 0 0 0 0 1 122 0 701 O/D
Summary: 5 0 17.26 0 0 0 0 0 0 0 3 122 0
Team: Nerds
Nick Becher
20 2 0 14.74 0 0 0 0 0 0 0 1 113 0 501 O/O
20 2 0 14.37 0 0 0 0 0 0 0 1 105 0 501 O/O
20 1 0 12.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 14.11 0 0 0 0 0 0 0 2 113 0
Team: New Team
Mike Farr
20 2 1 26.76 0 0 0 0 0 0 0 5 116 34 501 O/O
20 2 0 30.33 0 0 0 0 0 0 0 7 118 0 501 O/O
20 1 0 32.08 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 1 28.97 0 0 0 1 0 0 0 13 150 34
Team: New Team
Jim Hill
20 2 1 25.60 0 0 0 2 0 0 0 2 150 50 501 O/O
20 2 0 23.71 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/O
20 1 0 20.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 24.04 0 0 0 3 0 0 0 4 150 50
Team: New Team
Steve Thiry
20 2 0 24.44 0 0 0 0 0 0 0 4 118 0 501 O/O
20 2 0 23.33 0 0 0 0 0 0 0 2 106 0 501 O/O
20 1 0 13.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 22.33 0 0 0 0 0 0 0 6 118 0
Team: New Team
Johnny Lager
20 2 0 23.23 0 0 0 0 0 0 0 4 120 0 501 O/O
20 2 0 19.67 0 0 0 0 0 0 0 2 113 0 501 O/O
20 1 0 22.08 0 0 0 0 0 0 0 1 106 0 701 O/D
Summary: 5 0 21.60 0 0 0 0 0 0 0 7 120 0
Team: Tombstone
Ricky Neffs
20 2 1 28.20 0 0 0 0 0 0 1 5 157 40 501 O/O
20 2 1 24.62 0 0 0 0 0 0 0 4 116 27 501 O/O
20 1 0 18.75 0 0 0 0 0 0 0 1 120 0 701 O/D
Summary: 5 2 24.82 0 0 0 0 0 0 1 10 157 40
Team: Tombstone
Alex Monahan
20 2 2 25.54 0 0 0 1 0 0 0 5 150 28 501 O/O
20 2 1 26.18 0 0 0 1 0 0 0 3 150 60 501 O/O
20 1 0 19.74 0 0 0 0 0 0 0 2 114 0 701 O/D
Summary: 5 3 24.63 0 0 0 2 0 0 0 10 150 60
Team: Tombstone
Steve Hilson
20 2 1 21.72 0 0 0 0 0 0 0 3 118 14 501 O/O
20 2 0 24.36 0 0 0 0 0 0 0 4 118 0 501 O/O
20 1 0 22.90 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 1 22.99 0 0 0 1 0 0 0 8 150 14
Team: Tombstone
Darren Pfab
20 2 0 21.06 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/O
20 2 2 24.52 0 0 0 1 0 0 0 2 150 84 501 O/O
20 1 0 18.95 0 0 0 0 0 0 0 1 111 0 701 O/D
Summary: 5 2 22.13 0 0 0 2 0 0 0 5 150 84

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing