LeagueLeader Report - Player Standings Report for 21SMRM - 2021 Summer Monday
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789
 

Player Standings Report for 21SMRM - 2021 Summer Monday

Report Date: 08/25/2021

Most Improved Players for week 8, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Bob Aranos ChrisLikeaRaceHorse 1.76 2.67 0.91
Deanna Nath Lost Cause 1.75 2.28 0.53
Nick Carlo Lost Cause 3.52 3.83 0.31
Paul Reinheimer Yinz Jagoffs 2.56 2.84 0.28
Rich Posch Lost Cause 2.37 2.63 0.26

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 8, sorted by Team + MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Bulls On Parade
Ron Dulak
8 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.96 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.04 1 0 0 0 0 0 0
Team: Bulls On Parade
Matt Warhola
8 1 1 0 2.25 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 1 0 1.83 2 0 0 0 0 0 0
Team: Bulls On Parade
Holly Dulak
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 0 1 1.65 2 0 0 0 0 0 0
Team: Bulls On Parade
Paul Fratangelo
8 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.59 0 0 0 0 0 0 0
Team: ChrisLikeaRaceHorse
Paul Manculich
8 1 0 1 2.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 3.50 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.83 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 4.75 0 0 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 0 2 3.32 0 0 4 0 0 0 0
Team: ChrisLikeaRaceHorse
Brad Maloney
8 1 0 0 2.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 3.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.84 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.88 0 0 1 0 0 0 0
Team: ChrisLikeaRaceHorse
Bob Aranos
8 1 1 0 3.69 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.86 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.67 2 0 1 0 0 0 0
Team: ChrisLikeaRaceHorse
Johnny Longo
8 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 3.17 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 0 0 2.25 1 0 0 0 0 0 0
Team: Dart Bitches
Bob Aranos
8 1 1 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.37 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 2 2 1.67 2 0 0 0 0 0 0
Team: Dart Bitches
AJ Anderson
8 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.27 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 1 1 1.61 0 0 0 0 0 0 0
Team: Dart Bitches
Kristi Kirwin
8 1 0 0 0.56 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.20 0 0 0 0 0 0 0
Team: Dart Bitches
Beth Beech
8 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.16 0 0 0 0 0 0 0
Team: Dive Bombers
Shelly Divers
8 1 0 0 1.75 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 2 0 1.85 2 0 0 0 0 0 0
Team: Dive Bombers
Nicole Liebro
8 1 0 1 1.50 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.60 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 2 1.76 1 0 1 0 0 0 0
Team: Dive Bombers
Lorrie Land
8 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.12 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 0 0 1.53 0 0 0 0 0 0 0
Team: Dive Bombers
Katee Barrett
8 1 1 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.27 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.42 1 0 0 0 0 0 0
Team: Lost Cause
Nick Carlo
8 1 1 0 4.94 1 1 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 4.00 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 4.15 0 2 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.57 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 4 2 1 3.83 3 3 2 0 0 1 0
Team: Lost Cause
Mike Nath
8 1 0 0 3.20 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 4.00 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 3.07 2 1 0 0 0 0 0
Team: Lost Cause
Rich Posch
8 1 1 0 2.71 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 3.20 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.63 1 1 0 0 0 0 0
Team: Lost Cause
Deanna Nath
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 3.25 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 3.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 0 3 2.28 0 1 0 0 0 0 0
Team: Yinz Jagoffs
Paul Reinheimer
8 1 0 1 5.00 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.33 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 3.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.40 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 4 2 2 2.84 3 0 1 0 0 1 0
Team: Yinz Jagoffs
Jake Reinheimer
8 1 1 0 4.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.30 2 0 0 0 0 0 0
Team: Yinz Jagoffs
Fred Neverman
8 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.79 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.21 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.11 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 2 1 2.08 1 0 0 0 0 0 0
Team: Yinz Jagoffs
Toby Parsons
8 1 0 0 2.20 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.83 1 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 8, All X01, 15" Darthead, Single Bull games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Nick Carlo Lost Cause 28.10 32.88 4.78
Deanna Nath Lost Cause 17.65 20.53 2.88
Bob Aranos ChrisLikeaRaceHorse 20.26 22.00 1.74
Kristi Kirwin Dart Bitches 14.60 16.19 1.59
Shelly Divers Dive Bombers 17.23 18.71 1.48

All X01, 15" Darthead, Single Bull games, Week 8, sorted by Team + PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: Bulls On Parade
Ron Dulak
8 1 1 26.43 0 0 0 1 0 0 0 1 150 60 501 O/D
8 1 0 24.08 0 0 0 0 0 0 1 2 160 0 501 O/D
8 1 0 15.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
8 1 1 30.11 0 0 0 0 0 0 0 2 112 50 501 O/D
8 1 0 17.73 0 0 0 0 0 0 0 1 111 0 701 O/D
Summary: 5 2 22.60 0 0 0 1 0 0 1 6 160 60
Team: Bulls On Parade
Paul Fratangelo
8 1 0 13.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
8 1 0 22.91 0 0 0 0 0 0 0 2 120 0 501 O/D
8 1 0 15.20 0 0 0 0 0 0 0 1 111 0 501 O/D
8 1 0 17.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
8 1 0 17.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 17.31 0 0 0 0 0 0 0 3 120 0
Team: Bulls On Parade
Matt Warhola
8 1 0 13.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
8 1 1 20.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 501 O/D
8 1 0 16.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
8 1 0 11.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 1 15.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Team: Bulls On Parade
Holly Dulak
8 1 1 13.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 501 O/D
8 1 0 17.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
8 1 0 15.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
8 1 0 14.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 1 15.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Team: ChrisLikeaRaceHorse
Johnny Longo
8 1 0 23.22 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 501 O/D
8 1 0 32.50 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/D
8 1 1 22.13 0 0 0 1 0 0 0 1 150 14 501 O/D
8 1 0 23.33 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 701 O/D
Summary: 4 1 24.99 0 0 0 2 0 0 0 5 150 14
Team: ChrisLikeaRaceHorse
Paul Manculich
8 1 1 22.52 0 0 0 0 0 0 0 2 113 2 501 O/D
8 1 0 24.94 0 0 0 0 0 0 0 3 111 0 501 O/D
8 1 0 22.22 0 0 0 0 0 0 0 2 116 0 501 O/D
8 1 1 31.57 0 0 0 1 0 0 0 0 150 76 701 O/D
Summary: 4 2 24.72 0 0 0 1 0 0 0 7 150 76
Team: ChrisLikeaRaceHorse
Brad Maloney
8 1 0 18.30 0 0 0 0 0 0 0 1 101 0 501 O/D
8 1 0 23.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
8 1 0 27.24 0 0 0 0 0 0 1 2 160 0 501 O/D
8 1 0 22.33 0 0 0 0 0 0 0 1 110 0 501 O/D
8 1 0 25.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 22.84 0 0 0 0 0 0 1 4 160 0
Team: ChrisLikeaRaceHorse
Bob Aranos
8 1 0 21.28 0 0 0 0 0 0 0 1 105 0 501 O/D
8 1 1 24.13 0 0 0 0 0 0 0 2 114 64 501 O/D
8 1 0 21.33 0 0 0 0 0 0 0 1 106 0 501 O/D
8 1 0 18.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
8 1 0 26.67 0 0 0 0 0 0 0 1 116 0 701 O/D
Summary: 5 1 22.00 0 0 0 0 0 0 0 5 116 64
Team: Dart Bitches
Bob Aranos
8 1 0 18.55 0 0 0 0 0 0 0 1 114 0 501 O/D
8 1 1 22.24 0 0 0 0 0 0 0 2 116 22 501 O/D
8 1 1 17.59 0 0 0 0 0 0 0 1 114 22 501 O/D
Summary: 3 2 19.27 0 0 0 0 0 0 0 4 116 22
Team: Dart Bitches
Kristi Kirwin
8 1 0 14.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
8 1 0 14.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
8 1 0 18.29 0 0 0 0 0 0 0 2 113 0 501 O/D
8 1 0 18.00 0 0 0 0 0 0 0 1 113 0 501 O/D
Summary: 4 0 16.19 0 0 0 0 0 0 0 3 113 0
Team: Dart Bitches
AJ Anderson
8 1 0 13.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
8 1 0 15.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
8 1 0 14.90 0 0 0 0 0 0 0 1 116 0 501 O/D
Summary: 3 0 14.60 0 0 0 0 0 0 0 1 116 0
Team: Dart Bitches
Beth Beech
8 1 0 12.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
8 1 0 19.52 0 0 0 0 0 0 1 0 162 0 501 O/D
8 1 0 15.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
8 1 0 12.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
Summary: 4 0 14.37 0 0 0 0 0 0 1 0 162 0
Team: Dive Bombers
Katee Barrett
8 1 1 15.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 501 O/D
8 1 1 26.13 0 0 0 0 0 0 0 3 116 61 501 O/D
8 1 1 24.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 501 O/D
8 1 0 17.22 0 0 0 0 0 0 0 1 112 0 501 O/D
Summary: 4 3 20.10 0 0 0 0 0 0 0 4 116 91
Team: Dive Bombers
Shelly Divers
8 1 0 15.58 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 501 O/D
8 1 0 24.81 0 0 0 0 0 0 0 2 113 0 501 O/D
8 1 0 15.91 0 0 0 0 0 0 0 1 107 0 501 O/D
8 1 0 21.75 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 501 O/D
Summary: 4 0 18.71 0 0 0 1 0 0 0 5 150 0
Team: Dive Bombers
Lorrie Land
8 1 1 16.52 0 0 0 0 0 0 0 1 107 107 501 O/D
8 1 0 18.67 0 0 0 0 0 0 0 2 122 0 501 O/D
8 1 1 20.34 0 0 0 0 0 0 0 2 107 6 501 O/D
Summary: 3 2 18.42 0 0 0 0 0 0 0 5 122 107
Team: Dive Bombers
Nicole Liebro
8 1 0 14.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
8 1 0 16.77 0 0 0 0 0 0 0 1 109 0 501 O/D
8 1 0 14.92 0 0 0 0 0 0 0 1 106 0 501 O/D
Summary: 3 0 15.36 0 0 0 0 0 0 0 2 109 0
Team: Lost Cause
Nick Carlo
8 1 1 32.55 0 0 0 1 0 0 0 3 150 53 501 O/D
8 1 0 31.28 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0 501 O/D
8 1 1 37.65 0 0 0 1 0 0 0 3 150 74 501 O/D
8 1 0 29.08 0 0 0 0 0 0 0 1 120 0 701 O/D
Summary: 4 2 32.88 0 0 0 3 0 0 0 10 150 74
Team: Lost Cause
Mike Nath
8 1 0 20.52 0 0 0 0 0 0 0 3 114 0 501 O/D
8 1 0 24.95 0 0 0 2 0 0 0 0 150 0 501 O/D
8 1 0 26.33 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 501 O/D
8 1 0 24.29 0 0 0 0 0 0 0 2 114 0 501 O/D
8 1 0 34.42 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 25.05 0 0 0 4 0 0 0 7 150 0
Team: Lost Cause
Rich Posch
8 1 0 19.68 0 0 0 0 0 0 0 1 120 0 501 O/D
8 1 1 25.05 0 0 0 1 0 0 0 1 150 16 501 O/D
8 1 1 26.00 0 0 0 1 0 0 0 2 150 68 501 O/D
8 1 0 19.57 0 0 0 0 0 0 0 2 112 0 501 O/D
8 1 0 25.42 0 0 0 0 0 0 0 1 118 0 701 O/D
Summary: 5 2 22.87 0 0 0 2 0 0 0 7 150 68
Team: Lost Cause
Deanna Nath
8 1 0 20.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
8 1 0 19.96 0 0 0 0 0 0 0 2 116 0 501 O/D
8 1 0 23.10 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0 501 O/D
8 1 0 17.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 0 20.53 0 0 0 0 0 0 0 4 119 0
Team: Yinz Jagoffs
Paul Reinheimer
8 1 0 21.86 0 0 0 0 0 0 0 1 104 0 501 O/D
8 1 0 28.81 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 501 O/D
8 1 1 28.00 0 0 0 1 0 0 0 2 150 71 501 O/D
8 1 0 19.74 0 0 0 0 0 0 0 1 105 0 701 O/D
Summary: 4 1 24.57 0 0 0 2 0 0 0 5 150 71
Team: Yinz Jagoffs
Jake Reinheimer
8 1 0 18.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
8 1 1 24.85 0 0 0 1 0 0 0 2 150 56 501 O/D
8 1 0 23.33 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 501 O/D
8 1 1 21.53 0 0 0 0 0 0 0 2 104 26 501 O/D
8 1 0 17.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 2 20.94 0 0 0 2 0 0 0 5 150 56
Team: Yinz Jagoffs
Toby Parsons
8 1 0 21.83 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 501 O/D
8 1 0 23.17 0 0 0 0 0 0 0 2 114 0 501 O/D
8 1 0 18.26 0 0 0 0 0 0 0 1 118 0 501 O/D
8 1 0 21.78 0 0 0 0 0 0 0 1 108 0 501 O/D
8 1 0 17.33 0 0 0 0 0 0 0 1 107 0 701 O/D
Summary: 5 0 20.27 0 0 0 0 0 0 0 7 118 0
Team: Yinz Jagoffs
Fred Neverman
8 1 0 14.74 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 501 O/D
8 1 0 24.76 0 0 0 0 0 0 0 3 111 0 501 O/D
8 1 0 15.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
8 1 1 14.45 0 0 0 0 0 0 0 1 112 2 701 O/D
Summary: 4 1 17.05 0 0 0 0 0 0 0 5 119 2

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing